Általános Szerződési Feltételek:

1. A szolgáltatás tárgya, az Általános Szerződési Feltételek tartalma
 • A Noname Domain Kft. (Budapest 1085, József krt. 69., fszt 1., Adószám: 24111410-1-42, Cégjegyzékszám: 01-09-990960, továbbiakban: Szolgáltató) www.nonamedomain.hu és www.anonim-domainregisztracio.hu címeken keresztül elérhető szolgáltatásait felhasználó Ügyfelei (továbbiakban: Felhasználó) részére a Szolgáltatási Szerződésben (továbbiakban: ÁSZF-ben) meghatározott szolgáltatásokat biztosítja, az érvényes árlistában és a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek szerint.
2. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei
 • A Szolgáltató köteles a megrendelt szolgáltatásokat a kifizetésétől számított 8 munkanapon belül biztosítani. Kivételt képeznek azok a harmadik fél által nyújtott szolgáltatások, melyeket a Szolgáltató közvetít a Felhasználó felé. Ezen szolgáltatások kezdete a harmadik fél hatáskörébe tartozik.

 • A Szolgáltató jogosult az érvényes árlistában megadott díjakat a Felhasználó felé kiszámlázni. A számlázás a tárgyidőszak elején történik. A számlát a Szolgáltató megrendelt szolgáltatás ellenértékének kifizetésekor állítja ki.

 • A Szolgáltató a Felhasználó számára PDF formátumban állít ki számlát a szolgáltatási díjról, melyet a Felhasználó által megadott e-mail elérhetőségre küld meg. A számla az ügyfél adminisztrációs felületéről bármikor elérhető, arról azt az ügyfél szabadon letöltheti, arról másolatot készíthet. A szolgáltató nem küld kinyomtatott, papír számlát. A számla a PDF formátum ellenére NEM minősül elektronikus számlának, annak befogadásáról a Felhasználó köteles a papír alapú számlák előírásainak megfelelő archiválásról gondoskodni.

 • A Szolgáltató jogosult a Felhasználó adatait nyilvántartásban szerepeltetni, azonban azokat harmadik félnek nem adhatja át. Kivételt képez a hatóságok hivatalos megkeresése.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen szerződést azonnali hatállyal felbontsa és a domain kiszolgálásától elálljon az alábbi esetek valamelyikében:
  - A Felhasználó domainjéről olyan információ kerül a Szolgáltató tudomására, mely a Szolgáltáató jó hírnevét veszélyzeteti
  - A Felhasználó a domainen keresztül jogsértő magatartást végez
3. A Felhasználó jogai és kötelezettségei
 • A Felhasználó információs önrendelkezési joggal rendelkezik.

 • A Felhasználó jogosult az általa megrendelt szolgáltatások igénybevételére a nap 24 órájában, az év 365 napján.

 • A Felhasználó köteles a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges azonosítókat titokban tartani, a jogosulatlan használatból eredő károkért a Felhasználó felel.

 • A Felhasználó köteles az igénybevett szolgáltatásokért az árlistában megadott díjat megfizetni. A Felhasználó elfogadja, hogy fizetési késedelem esetén a Szolgáltató jogosult a szolgáltatások korlátozására.

 • A Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez (új domain megrendelések leadásához) köteles a felhasználói fiók megerősítését elvégezni, ennek hiányában a szolgáltatás nyújtását a Szolgáltató megtagadja. A felhasználói fiók megerősítésének két fázisa: I. adatszolgáltatás, II. ellenőrzés.

  I. Adatszolgáltatás:
  - A Felhasználó valódi, beazonosításhoz szükséges adatainak (személyi igazolványon szereplő név és lakcím kártyán szereplő cím) megadása

  II. Ellenőrzés lehetséges módjai:
  - Személyi igazolvány feltöltése: a Szolgáltató a feltöltött iratot/iratokat kizárólag az adatok ellenőrzéséhez használja fel, ezt követően rendszeréből törli
  - Pénzügyi megerősítés: a megrendelés végösszegének az Adatszolgáltatás fázis során megadott adatokkal összhangban történő kiegyenlítése (pl. ha az Ön neve Kiss József, akkor Kiss József nevén jegyzett bankszámlaszámról történik az átutalás). Diszkrepancia esetén a Szolgáltató a megrendelés teljesítését megtagadhatja, a beérkezett összeg visszatérítéséről nem köteles gondoskodni.

 • A Felhasználó teljes körű anyagi és büntetőjogi felelősséget vállal minden általa regisztrált domain esetén, éppen ugyanúgy, mintha a nyilvántartásokban közvetlenül a Felhasználó neve szerepelne.

4. A Szerződés Időtartama, Árváltozás
 • A szolgáltatás a megrendeléskor a Felhasználó által megadott határozott időtartamra szól. Hosszabbítás esetén a hosszabbítási kérelem és a következő időtartamról szóló számla kifizetése is (külön-külön is) újbóli határozott időtartamú szerződéskötésnek minősül. A határozott időtartamú szerződés felmondása csak az ÁSZF megszegése esetén lehetséges. A Szolgáltató nemfizetés esetén fenntartja magának a jogot a hosszabbítási kérelem törlésének, erről külön jelzést küld a Szolgáltató az Ügyfélnek.

 • A Szolgáltató jogosult módosítani a szolgáltatásainak tartalmát és díját, erről azonban köteles tájékoztatni a Felhasználót a honlapon. Előre kifizetett díj nem módosítható.
5. ÁSZF változásai
 • A Szolgáltató fenntartja magának jelen ÁSZF egyoldalú, előzetes tájékoztatás nélküli módosítását, melyet a honlapján köteles közzétenni.
6. A szerződés hatálya
 • A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben szabályozott szolgáltatásokat a Megrendelésben és kifizetés szerint meghatározott ideig nyújtja a Felhasználó számára.

 • A szerződés felmondása kizárólag írásban történhet, postai vagy elektronikus levél útján. A Szerződést visszamenőleges hatállyal felmondani nem lehet.

 • Mindkét fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a másik fél a jelen Szerződést megszegi.
7. Domain Regisztráció
 • Felhasználó a Szolgáltatón keresztül domain regisztrációt igényelhet. Felhasználó az igénylés elküldésével kijelenti, hogy a kiválasztott tld (végződés) nyilvántartó szervezete által előírt szabályozást elfogadja. (Pl.: .hu esetén: ISZT (www.domain.hu), .com esetén ICANN (www.icann.org stb.)

 • A Felhasználó kijelenti, hogy a domain igénylésével, delegálásával és fenntartásával kapcsolatos kérdésekben a Szolgáltató és az adott tld-hez tartozó Nyilvántartó döntéseit elfogadja.

 • A Szolgáltató minden tőle elvárhatót meg tesz a domain minél hamarabb történő bejegyzésért, de ennek elmaradásáért nem vonható felelősségre.

 • A Szolgáltató felé a Felhasználó köteles jelezni, ha a domain regisztrációs papírokat a Szolgáltató felé továbbította, viszont annak regisztrációja nem történt meg vagy kezdődött el két munkanapon belül.

 • A Szolgáltató a megrendelés vételárát köteles a Felhasználó számára visszatéríteni, ha:
  - a domain regisztrációjának vagy meghosszabbításának meghiúsulása a Szolgáltató hibájából történt. A Szolgáltató minden tőle telhetőt megtesz az ilyen esetek elkerülése miatt, de felelősséget nem vállal.

  A Szolgáltató a megrendelés vételárát a Felhasználó belső egyenlegén levásárlás céljából jóváírja, ha:
  - az ún. verseny regisztráció sikertelen, vagy az ISZT/ICANN/EURID szervezetek döntése alapján a domain név regisztrációja előzetes elbírálás alapján meghiúsul (pl. .hu domaineknél személynév regisztráció, cégnév regisztráció). Ilyen esetekben a vételár visszatérítésére nincs lehetőség, az összeg kizárólag levásárolható.

  A Szolgáltató a megrendelés vételárát a Felhasználó részére semmilyen formában nem téríti meg, ha:
  - a rendelés teljesítéséből a Szolgáltatónak is kiadása származott. Pl. egy előzetes delegált (ún. bejegyzett feltételes használatban) domain védjegyoltalom miatti megtámadása.

 • A Szolgáltató által regisztrált, vagy átregisztrált domain nevek használójaként a tld nyilvántartó szervezetek adatbázisában a Szolgáltató szerepel, de a domain nevek a Felhasználó delegálási joggal rendelkezik, a Szolgáltató és a Felhasználó közöt létrejött elektronikus kereskedelmi szerződés értelmében. A Szolgáltató semmilyen körülmények között nem vitatja a Felhasználó jogát a domainre vonatkozóan, illetve az adminisztrációs felületen keresztül lehetőséget nyújt a tulajdonjog Felhasználó felé való átruházására (.hu domainek esetén lemondó nyilatkozat kiállításán keresztül).

 • A tld nyilvántartó adatbázisában a domain használó módosításának a mindenkori árlista szerinti adminisztrációs költségét a Felhasználó állja. Akkor is, ha a Felhasználó a Szolgáltató nevére írat egy domain nevet, és akkor is, ha a Szolgáltató nevéről a sajátjára irat egy domain nevet.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos domain regisztrációkat előzetes értesítés nélkül elutasítson. A Szolgáltató döntését nem köteles indokolni. A Felhasználó felé a befizetett összeg átutalás formájában visszatérítésre kerül.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos domainek kiszolgálásától elálljon. A Felhasználónak lehetősége nyílik a domainnel kapcsolatos lemondó nyilatkozat vagy authorizációs kód kikérésére, a domain átregisztrálására. A Felhasználó felé a befizetett összeg átutalás formájában visszatérítésre kerül.

 • A Szolgáltató csak domain regisztrációt végez és semmilyen esetben sem felelős a rajta keresztül regisztrált domainen kiszolgált tartalmat illetően. A regisztrált domain néven keresztül elérhető tartalom minden esetben a Felhasználó felelőssége.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy saját szolgáltatását népszerűsítő reklámot jelenítsen meg a domain néven keresztül a regisztrációt követően, mely automatikusan eltávolításra kerül, amint a Felhasználó a domaint az adminisztrációs felületen keresztül a domaint használatba veszi (pl. DNS rekordok szerkesztésével vagy saját web tartalom elhelyezésével).

 • Amennyiben egy .hu domain név a valódi tulajdonos által elregisztrálásra kerül, a Szolgáltató technikai akadályok miatt nem tudja biztosítani az esetelegesen további évekre előre rendezett hosszabbítások megvalósulását. A Szolgáltatót emiatt sem pénzügyi, sem egyéb felelősség nem terheli.
8. Ingyen .hu Domain Regisztráció
 • A Szolgáltató ingyen biztosít egy darab anonim .hu domainregisztrációt a Felhasználó számára, amennyiben a Felhasználó weboldalát legalább átlag napi 2000 egyedi látogató látogatja, és a weboldalon a Felhasználó elhelyezi a Szolgáltató által adott reklám banner kódot.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy egyedi elbírálás alapján adjon ingyen .hu domain regisztrációt az ezt igénylő Felhasználó számára, vagy megtagadja az ingyenes szolgáltatást. Miután a szolgáltató elfogadta a Felhasználó igényét, az ingyenes .hu domain név regisztrációt a szolgáltató nem vonhatja vissza, csak a Felhasználó szerzödésszegése esetén.

 • A Szolgáltató mindaddig biztosítja az ingyenes .hu domain regisztráció szolgáltatást a Felhasználó számára, amíg a Felhasználó weboldalán a reklám banner teljes egészében látható, és azt átlagban legalább napi 2000 látogató látja.

 • A Szolgáltató fenntartja a jogot, az ingyenes .hu domain regisztráció felfüggesztésére, ha a Felhasználó megszegi a jelen megállapodás feltételeit, eltávolítja, eltakarja a reklám bannert, és/vagy havi átlagban kevesebben látogatják az oldalát a megállapodásban meghatározottnál.
9. Adattovábbítási nyilatkozat
 • A Felhasználó elfogadja, hogy bankkártyás fizetési mód választása esetén a Szolgáltató által az Anonim Domainregisztráció felhasználói adatbázisában róla tárolt alábbi személyes adatatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1093 Budapest, Közraktár u. 30-32.), mint adatkezelő részére. A továbbított adatok köre: felhasználónév, vezetéknév, keresztnév, ország, telefonszám, e-mail cím.
 • Az adattovábbítás célja: a felhasználók részére történő ügyfélszolgálati segítségnyújtás, a Tranzakciók visszaigazolása és a felhasználók védelme érdekében végzett fraud-monitoring.
10. VIS MAJOR
 • Egyik fél sem felel a szerződésben foglalt kötelezettség teljesítéséért azon esetekben, amikor a felek érdekkörén kívül eső elháríthatatlan esemény merül fel. Ilyen körülménynek tekintendő például: természeti katasztrófa, tűz, áradás, hatóság rendelkezése, szükségállapot, lázadás, polgárháború, háború, sztrájk vagy hasonló munkabeszüntetés, szervertámadás, hacker támadások, jogosulatlan hozzáférések stb.

 • Ha Vis Major esemény miatt a szünetelés időtartama meghaladja a két hónapot, bármelyik Fél jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani.

 • A teljesített szolgáltatások számlájának kiegyenlítése alól a Vis Major körbe tartozó események sem jelentenek mentességet.
11. Záró rendelkezések
 • A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdések esetén a hatályos magyar Ptk. és más vonatkozó jogszabályok, továbbá a hatályos magyar Internet szabványok alkalmazandók.

 • Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.
Budapest, 2020.10.22.